Projekt

Enviro lieskovec

Environmentálne spracovanie zmesného plastového odpadu s výstupom ropných frakcií a ich využitie v kogeneračných jednotkách

Produktom spracovania plastového odpadu sú uhľovodíkové frakcie , ktoré nachádzajú využitie ako chemická surovina v rafinérskom priemysle a priemysle výroby uhľovodíkových rozpúšťadiel, najmä však ako zložka alternatívnych dieselových palív a vykurovacích olejov.

Naša technológia umožňuje využiť odpadové plasty na výrobu elektrickej energie a tepla v zariadeniach pracovne nazývaných „Plastové elektrárne“. Alternatívne palivo získané depolymerizáciou plastového odpadu poháňa špeciálne vyvinuté dieselagregáty, ktoré vyrábajú elektrickú energiu a teplo a to aj v odľahlých oblastiach, ktoré síce nie sú zaujímavé pre distribútorov elektrickej energie, ale aj tu žijú ľudia a produkujú odpady, ktoré sa dajú vďaka našej technológii využiť. Takéto praktické a zmysluplné využitie plastového odpadu môže byť tou chýbajúcou motiváciou pre ľudí v regiónoch, aby triedili komunálny odpad, samozrejme s prispením ich silnejúceho environmentálneho povedomia.

Charakteristika a tech. špecifikácia Propagačné materiály

Projekt bol podporený z prostriedkov Recyklačného fondu.


Míľniky projektu

Prípravy na realizáciu projektu zameraného na spracovanie plastového odpadu spoločnosťou začali v roku 2007, kedy bola podpísaná zmluva na dodávku zariadenia PCP 700, pozostávajúce zo štyroch reaktorov so spoločnosťou Pintér&Tokarz T-Technology Ltd.

2008

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Fáza spracúvania projektovej dokumentácie a príprava realizácie

2009

Výstavba hál Strediska na zhodnocovanie plastového odpadu v Lieskovci pri Zvolene., montáž technologických celkov, získavanie certifikátov a povolení.

2010

Kolaudácia skladu plastového odpadu, administratívnej budovy a inžinierskych sietí. Spoločnosť začala so zberom plastového odpadu – príprava zmluvných vzťahov s dodávateľmi, skúšobné dodávky, úprava kvalitatívnych parametrov suroviny.

2011

Začatie skúšobnej prevádzky strediska a optimalizácia chodu technológie.

Naštartovanie vlastného  výskumu a vývoja pre optimalizáciu a úpravu procesu spracovania plastového odpadu, vybudovanie medzinárodného multidisciplinárneho vývojového tímu.

2012

Kolaudácia výrobnej haly a technológie a jej uvedenie do trvalej prevádzky.

Príprava projektu intenzifikácie s rozsiahlou zmenou technológie na základe vlastného výskumu a vývoja.

2013

Stredisko bežalo v trvalej prevádzke, pričom sa optimalizoval jeho chod na základe výsledkov vlastného vývoja.

Začala sa realizácia prvého stupňa projektu intenzifikácie strediska – výstavba technologickej linky prípravy suroviny s jej triedením, drvením, sušením a automatickým dávkovaním do reaktorov tehcnológie depolymerizácie. Príprava realizácie ďalších stupňov projektu intenzifikácie s rozsiahlou zmenou technológie depolymerizácie a príprava projektu rozšírenia skladu plastov a skladu produktov.

2014

Realizácia intenzifikácie procesu depolymerizácie plastového odpadu na jednom zariadení PCP. Druhé zariadenie pokračuje v trvalej v prevádzke. Realizácia projektu rozšírenia skladu plastového odpadu a skladu produktov.
.

2015

Pokračovanie v realizácii intenzifikácie depolymerizácie a v projekte rozšírenie skladovacích kapacít. Stredisko na zhodnocovanie plastov pôsobí od leta 2015 pod obchodným názvom Enviro Lieskovec, a.s.

2016

Ukončenie realizácie intenzifikácie depolymerizácie a rozšírenia skladovacích kapacít. Nábeh zariadenia a optimalizácia chodu. Príprava projektu kogeneračnej výroby elektriny a tepla s využitím energetickej hodnoty produktov.

Dňa 15.7.2016 došlo k požiaru na stredisku, ktorý zničil takmer celú technologickú časť a významnú stavebnú časť.

2017

Revitalizácia strediska po požiari, hľadanie strategického partnera pre pokračovanie projektu.

Rozvoj zahraničných aktivít pre nové projekty spracovania odpadov a zabezpečenia energetickej samostatnosti regiónov v krajinách Východnej Európy.