Profil spoločnosti

Plasty patria medzi najmasovejšie používané materiály prakticky v každej oblasti ľudského života. Ich masové používanie má však veľmi negatívny dopad na životné prostredie. Hromadia sa nielen na skládkach komunálnych odpadov, ale aj vo vodných tokoch a nádržiach a v oceánoch sa objavujú vo forme celých ostrovov, dostávajú sa aj do planktónu , ktorý je základom potravinového reťazca morských živočíchov.

Našej spoločnosti tento stav nie je ľahostajný

a chce významne prispieť k využitiu odpadového plastu najmä takého, ktorý je veľmi ťažko recyklovateľný bežnými postupmi. Jedná sa o odpadový plast znečistený potlačou, farbivami, plnidlami, prachom, rôzneho tvaru a konzistencie, najčastejšie vytriedený z komunálneho odpadu.

Unikátna technológia spracovania odpadového plastu založená na princípe tepelno-katalytickej depolymerizácie bola vyvinutá našimi pracovníkmi a medzinárodným riešiteľským tímom a umožňuje našu víziu úspešne naplniť trvalo udržateľným spôsobom jednak z hľadiska environmentálneho, ale aj z hľadiska ekonomického.

Viac o projekte


Manažment spoločnosti

Ing.Ján Badžgoň, PhD.

Generálny riaditeľ a člen dozornej rady spoločnosti, riadi aktivity spoločnosti, rozhoduje o strategickom smerovaní spoločnosti a jej  obchodných aktivít. Absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dlhodobo aktívne pôsobí v podnikateľskom prostredí na medzinárodnej úrovni.

Ing. Jarmila Grujbárová

Podpredseda predstavenstva, zodpovedá za ekonomicko-personálnu a obchodnú stratégiu spoločnosti, je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a ich financovaním a ľudských zdrojov spoločnosti.

Ing. Ľubomír Švantner

Predseda predstavenstva spoločnosti, riaditeľ strediska zhodnocovania plastov, zodpovedá za technickú a výrobnú stratégiu vrátane výskumu a vývoja . Absolvoval štúdium na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti s technickým riadením chemickej výroby a s riadením a realizáciou rozvojových projektov.