Spolupráca

Prenájom a predaj nehnuteľností

Ponúkame na prenájom nehnuteľnosti na Lieskovskej ceste 245 vo Zvolene, zapísané v katastri obce Lieskovec na LV1774, areál vybavený inžinierskymi sieťami a infraštruktúrou ( komunikácie, požiarne zabezpečenie, váha, trafostanice SSEd, …)

Kontaktujte nás


Technicko-obchodné poradenstvo

V oblasti zhodnocovania odpadov ( napr. spracovanie komunálnych odpadov alebo ich jednotlivých prúdov, využitie priemyselných odpadov,…) a v oblasti energetiky ( energetické využitie odpadov, biomasy, nízkokalorických palív) – príprava alebo odborné posúdenie investičných zámerov na území SR, EÚ najmä krajiny východnej Európy alebo aj v krajinách mimo EÚ – Ruská federácia, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko,… technická pomoc pri predprojektovej príprave, technické poradenstvo počas realizácie zámeru. Zabezpečenie dodávateľov a koordinácia projektov.

Kontaktujte nás


Poradenstvo pri zabezpečovaní financovania investičných projektov

Kontaktujte nás